cả cuộc đời là sự chọn lựa, nếu đùng là bạn thằng, chọn sai thì thất bại.
Việc bạn không làm đó cũng là 1 chọn lựa,
Không làm gì cũng là 1 chọn lựa