CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) công bố kết quả kinh doanh tháng 8/2014 với doanh thu đạt 140 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12.5 tỷ đồng. Lũy kế lợi nhuận hai tháng đầu quý 3 đạt 24.6 tỷ đồng, bằng 86% tổng lợi nhuận của 6 tháng đầu năm.


Xem bài viết: HHS: Đơn đặt hàng tiếp tục tăng, doanh thu 8 tháng gần bằng kế hoạch năm