Mấy mã dưới 5K thường có tính đầu cơ, làm giá khá cao. Nên thận trọng