VLW: Ngày 17/07/2017, giao dịch đầu tiên 28.900.000 cổ phiếu đăng ký giao dịch