Thích thì chia, không thích thì thôi

LOD không chia cổ tức
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pag...tuc-58056.aspx