giờ mua là bát đáy hay bắt dao
https://www.youtube.com/watch?v=wJuoCqJ2cCY