Book value là gì? Book value (BV) là giá trị sổ sách của một cổ phiếu và được tính bằng công thức sau: BV = Tổng tài sản - Tổng nợ. Chỉ số BV hay BVPS là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách của cổ phiếu thường là giá trị của cổ phiếu được xác định dựa trên cơ sở số liệu sổ sách kế toán của công ty. BVPS được dùng để phản ánh giá trị thực tế của cổ phiếu một doanh nghiệp và được coi là giá trị mỗi cổ phiếu mà cổ đông nhận được trong trường hợp công ty phá sản.

Giá trị sổ sách - Book value là gì?

Giá trị sổ sách - Book Value là giá trị của một doanh nghiệp được xét theo giá trị của tất cả các tài sản cố định, bao gồm cả tài sản vô hình. Phản ánh giá trị thực tế của cổ phiếu doanh nghiệp. Mọi số liệu này đều được tổng hợp đầy đủ theo sổ kế toán để doanh nghiệp báo cáo hành chính hàng năm. Là cơ sở chính để dự đoán giá trị thị trường của một cổ phiếu trong tương lai sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn.Giá trị sổ sách của cổ phiếu - Book Value Per Share BVPS

Giá trị sổ sách của cổ phiếu hay Book Value per Share (BVPS) là phần giá trị sổ sách được tính trên một cổ phiếu hiện tại đang lưu hành.
Đặc biệt hơn, giá trị sổ sách được thể hiện với chỉ số là P/B (Price to book Ratio). Giúp doanh nghiệp xác định được mức định giá chính xác nhất của cổ phiếu công ty vào thời điểm hiện tại.

Cách tính chỉ số bv và bvps

Công thức tính chỉ số book value là gì
Cách 1: BV = Vốn chủ đầu tư - Tài sản vô hình/ Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.Cách 2: BV = Tổng tài sản - Tài sản vô hình - Nợ/ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
Cách tính giá trị sổ sách của cổ phiếu bvpsCách 1 : BVPS = BV/ Tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành.Cách 2: BVPS = BV/ Tổng số lượng cổ phiếu phát hành.
Ý nghĩa của giá trị sổ sách của cổ phiếu

Chỉ số bv mang một ý nghĩa quan trọng, là yếu tố chính để cấu thành nên chỉ số P/B.

P/B - Price to book Ratio là chỉ số so sánh giá trị của một cổ phiếu trên thị trường so với mức giá trị được định giá.

P/B = Giá cổ phiếu/ Giá trị sổ sách

Dựa trên hệ số P/B có thể dễ dàng xác định chất lượng của doanh nghiệp:

P/B > 1: giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
Điều này cho thấy Doanh nghiệp có thể sở hữu nhiều tài sản vô hình, vay nợ nhiều. Nợ ở đây có thể là vay để xoay vòng vốn hoặc công ty thực sự đang khó khăn.

P/B < 1: giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn với giá trị sổ sách.
Doanh nghiệp có khoản nợ cũng như tài sản vô hình không nhiều, chi phí hoạt động kinh doanh phần lớn đến từ vốn chủ sở hữu.

P/B = 1: giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.


Hạn chế của chỉ số pv trong chứng khoán

Giá trị hiện tại - Present Value (chỉ số pv) của dòng tiền, là một định nghĩa đơn giản của toán học thể hiện giá trị thời gian của tiền tệ một cách chính xác giá trị và lợi suất của một khoản đầu tư.
Thế nhưng, chỉ số pv cũng có 1 số hạn chế như sau:
  • Chênh lệch về thời gian
  1. Mức độ chính xác không hoàn hảo
  • Không mang tính khách quan

Cách nhà đầu tư sử dụng giá trị sổ sách

Được đánh giá cao trong thị trường chứng khoán, giá trị sổ sách hay chỉ số bv thường được các nhà đầu tư tận dụng để có thể lựa chọn các cổ phiếu có mức lợi nhuận tốt.
Tính toán chỉ số bv của một doanh nghiệp và xem xét thêm giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) và một giao dịch tốt sẽ được thể hiện rõ nhất khi cổ phiếu đang tính có số liệu dưới chỉ số BV được tính.
Chú trọng về chỉ số BV của các doanh nghiệp có mức tài sản về vật chất lớn hơn là các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dựa trên các dịch vụ, ý tưởng.
Tóm lại, book value là gì hay các giá trị sổ sách trong chứng khoán luôn được coi là một chỉ số tài chính quan trọng để các nhà đầu tư có thể dựa vào đó mà đưa ra các quyết định đầu tư. Hy vọng với thông tin về book value là gì hay giá trị sổ sách của cổ phiếu trên đây sẽ giúp bạn có thể được các kiến thức nhất định về thị trường chứng khoán hiện nay.